Posh Studio BY MJAY
(817) 891-5079

Shandora Spa & Salon

https://www.instagram.com/maryjjjay 


https://poshstudio.co

LASHES


STRIP LASHES   20

TAB/CLUSTER    35 & UP


​FACEBOOK     Posh Studio
INSTAGRAM   Poshstudio.co